DRP |

Assesment

תמונה של הברושור להורדה

הורד ברושור

To be on the safe side

בחן האם הארגון שלך מתאים לעבור תהליך

DRP Assessment

 

 

• אם זה עתה סיימת פרויקט DRP ואתה רוצה לבחון האם היעדים העסקיים

  שהוגדרו אכן הושגו.

 

• אם אתה מצוי לפני פרויקט DRP ורוצה לוודא שיעדי החברה והרגולציות

  השונות לא נפלו בין הכסאות ושתהליך היישום יתן את התוצאות המצופות.

 

• אם הארגון שלך עבר תקלת שבר בה - DRP הקיים לא תפקד באופן המצופה.

 

• אם הארגון שלך ביצע פרויקט DRP לפני זמן רב וצריך לבחון את תוקפו

  ביחס למטרות ארגוניות חדשות / סביבה טכנולוגית משתנה.

 

(DRP) ארגונים גדולים הנשענים על מרכזיותן של מערכות המחשוב, מחויבים בפיתוח תכנית התאוששות מאסון

הכוללת את מגוון התהליכים, המדיניות והנהלים שישמשו אותם במקרה של אסון העשוי להשבית את המערכות

הטכנולוגיות (שריפה, רעידת אדמה, הצפה ועוד).

 

חשיבותה הגדולה והקריטית של התכנית ועלות הביצוע הגבוהה שלה, מחייבות את הארגון לבדיקת תקפות מלאה

של התכנית ובחינת נקודות העוצמה והחולשה שלה, לפני, אחרי ותוך כדי היישום שלה בפועל.

 

לצורך כך פיתחה Energy Team את פתרון ה - DRP Assessment 

תהליך מתודולוגי ומובנה, הנסמך על שנות ניסיון רבות ועשרות פרויקטי הערכה שבצעה החברה

הפתרון מהווה כיום את החותמת הסופית לתקפות ותקינות התכנית ומשמש הן את

הנהלת החברה וגופי הביקורת השונים שלה והן את אגף המחשוב ומחלקת התשתיות.

 

מימוש הפתרון עשוי להיות קריטי בשעת משבר, למנוע תקלות, להתריע במקרה של

אינה שלמה DRP פערים בתכנית וכמובן - לחסוך בעלויות עתידיות. למעשה, תכנית

ללא אותה חתימה סופית של תהליך ההערכה.

 

תהליך ה - DRP Assessment הוא תהליך מתודולוגי מובנה, המתבצע ע"י אנשי המקצוע של Energy Team, בשיתוף מלא של הגורמים הרלוונטיים בארגונך.

הוא סורק באופן שיטתי את כל מאפייניי התכנית (תשתיות, נהלים, גורמים אנושיים, ארכיטקטורה) ומדרג אותם על סקאלה של: מספק / חלקי / לא מספק.

תוצאות התהליך המוצגות לארגון מאפשרות לו לקבל החלטות לגבי מהלכי השיפור וסדרי העדיפויות לביצוע.

שלב זה מתחיל בפגישת התנעה ולאחריה סבב פגישות ראשוני בו מתקיים:

א. סיור באתרים השונים.

ב. ביצוע ראיונות עומק עם אנשי מפתח בנושא עיצוב והפעלת הפתרון (הנהלה, טכנולוגיה, משתמשים עסקיים).

ג. העברת שאלון מבוסס Best Practice מפורט וסגור, המכסה את המימדים השונים בארגון, כגון:

תשתיות אלקטרו מכניות

תהליכים עסקיים ודרכי התאוששות

תשתיות IT - שרתים ואחסון תקשורת ואבטחת מידע, בסיסי נתונים

נהלי DRP 

נהלי IT כגון- Change Management and Request Management 

תרגולות לזמן חרום

על התהליך

 

1. מיפוי המצב הקיים:

 

ד. מעבר על מסמכי ה - DRP הקיימים.

ה. בחינת יעדי התאוששות.

בשלב זה מתקיים מעבר על החומרים שנאספו וניתוח תרשימי תקשורת ונהלי עבודה שהתקבלו, לאור היעדים והמטרות העסקיות של הארגון.

Gap Analysis .2

 

בהמשך מתקיים סבב פגישות נוסף בו מועברים סקרים להנהלה לבחינת היעדים האסטרטגים של החברה, ביצוע

  השוואה בין ההגדרות הקיימות ליעדים העסקיים ו  Best practices - מקובלים.

איתור כשלים ו - Single Point Of Failures.

זהו השלב הסופי והאחרון של כתיבת המסמך, הצגתו והגשתו.

במסמך יפורטו הפערים הקיימים ורמת החשיבות שלהם לארגון (יסומנו על ידי רמזורים ירוק, צהוב, אדום).

בנוסף, יפורטו הפעולות המומלצות לביצוע, על פי הפרמטרים הרלוונטיים לארגון

ובחלוקה לזמנים: משימות לטווח הקצר, הבינוני והארוך.

3. המלצות לשיפור ומשמעויות עיסקיות:

 

למה Energy Team?

 

1. הכרות מעמיקה עם עולם התוכן הטכנולוגי והתשתיתי.

2. ניסיון רב שנים בתחום ניהול פרויקטי תשתיות והערכת תשתיות.

3. צוות מומחים מולטי דיסציפלינרי המשלב ניסיון טכנולוגי יחד עם ידע רב בניהול. תהליכים ארגוניים, ויכולת בחינה מקיפה של כל מימדי הארגון.

4. מוצר סופי בהיר ומפורט, הכולל המלצות לפעולה, לוחות זמנים וסדרי עדיפויות.